gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm WELLCOME TO TRUNG ?ON E207
Back BI VI?T Bi vi?t v? E207 L?ch s? truy?n th?ng V? L?I THP M??I


V? L?I THP M??I(10/01/2014 15:01:20)

alt

Ngu?n M?nh Bnh - CCB E24, QK8

Admin 207:

Thn g?i cc CCB v ??c gi? trn c? n??c, Ngy 11-3-1974, trung ?on 24, ph?i h?p v?i trung ?on 207, v m?t ti?u ?on c?a s? 320, ? ti?n ?nh ??n Ng su (trung ?on 24) v ch?n vi?n ? cnh ??ng B?ng l?ng (trung ?on 207 v s? 320) chi ti?t cc ban xem bi H?i k chi?n tr??ng: ?NH CHI?M ??N NG? SU - CH?N VI?N TRN CNH ??NG B?NG L?NG

K? ni?m 40 n?m chi?n th?ng Ng sau - B?ng l?ng, trung ?on 24, v 207, ph?i h?p v?i chnh quy?n ??a ph??ng d? ki?n t? ch?c l? k? ni?m, vo ngy 10-11 thng 3/2014.

Trn tr?ng thng bo ?? cc ??ng ??i v? d?, chi ti?t s? c trong gi?y m?i v trn trang web e207.net.vn


Vu?ng chu th? Tha?p M???i v??i bi?t bao l??p tr?m ti?ch l??ng ?o?ng "T?? th??? mang g??m ?i m?? co?i" cu?a ng cha ta, ??n xa h?n n??a la? s?? h?ng vong cu?a ?? qu?c Phu? Nam c?... Tha?p M???i, vu?ng ??t va? con ng???i n?i ?y co?n ???c bi?t g??n bo? v??i nh??ng n?i nh?? khng th? ngui v? m?t th??i ma?u l??a trong chi?n tranh ch?ng Pha?p, ch?ng My?...?? chu?n bi? chu ?a?o cho vi?c t? ch??c ?oa?n CCB E24 ??u n?m nay se? v? My? Trung Ca?i Be? Ti?n Giang th??c hi?n phim ta?i li?u: "KY? NI?M 40 N?M CHI?N TH??NG NGA? SA?U-B??NG L?NG", nga?y 09/01 n?m 2014, ch??ng ti tr?? v? th?m la?i n?i na?y... (Ma?nh Bi?nh).

alt

7g30 phu?t, chu?ng ti kh??i ha?nh t?? My? Tho ?i Tha?p M???i...

V? vi?c t? ch??c chuy?n ?i na?y, chu?ng ti ?a? co? y? ?i?nh t?? tr???c ?o? kha? lu. ?oa?n g?m 4 tha?nh vin (??u la? c??u gia?o ch??c): Th?y Tr??ng Nam Th??ng, th?y Ng V?n Tin, Ma?nh Bi?nh va? H? Ti?nh Tm. ng Tr??ng Nam Th??ng, nguyn Gia?m ??c S?? Gia?o Du?c va? ?a?o ta?o Ti?n Giang, la? ng???i con cu?a ??ng Tha?p, ?a? nhi?t ti?nh u?ng h?, ?i?u xe va? cu?ng ?i v??i ?oa?n. ng Ng V?n Tin la? ng???i sinh ra ta?i ch?? My? An x?a, ba?y m??i n?m xa x??, i?t co? di?p v? th?m la?i n?i na?y, gi?? kha?t khao tr?? la?i. Anh H? Ti?nh Tm, c??u chi?n binh E207 cu?ng r?t ha?o h??ng khi ti ??a ra k? hoa?ch na?y, ?a? cha?y honda t?? Vi?nh Long qua Ti?n Giang ?? cu?ng ?i v??i ?oa?n...

... Chuy?n xe kh??i ha?nh trong nh??ng nga?y cu?i n?m m li?ch, b?ng qua vu?ng Ba? Be?o, Tn Ph???c Ti?n Giang, qua Cai L?y, Ca?i Be?... g??i ln trong lo?ng m?i ng???i bao ca?m xu?c!...

Trn ????ng ?i, ch??ng d??ng ??u tin cu?a chu?ng ti la? huy?n Tha?p M???i, ??ng Tha?p, n?i ma? h?n 70 n?m qua, th?y Ng V?n Tin ?a? c?t ti?ng kho?c cha?o ???i... My? An, x?a co?n la? ?i?a danh thu?c huy?n Ca?i Be?, ti?nh My? Tho, nay thu?c huy?n Tha?p M???i, ti?nh ??ng Tha?p. Ch?? My? An x?a theo h?i ??c cu?a Th?y Ng V?n Tin, n?i ?y v?n la? m?t ch?? qu nho nho? v??i va?i da?y ph? ta?i Mo?m Voi, ch?? ho?p ca? ?m sa?ng xanh ?e?n khi? ?a?... N?i ?y th?y ?a? ch??ng ki?n nh??ng nga?y ha?o hu?ng nh?t cu?a Nam B? Kha?ng Chi?n (9/45), bi?t bao ng???i"No?p v??i gia?o mang ngang vai ma? lo?ng ng???i gia?u lo?ng vi? n???c..."

alt

Th?y Ng V?n Tin trn n?n ch?? My? An x?a...

???ng trn n?n ch?? My? An x?a, g??p g?? nh??ng con ng???i hm nay s?ng ta?i ?y. Ho? ch??ng th? nh?n ra nhau vi? ?a? h?n ba?y chu?c n?m "Th??ng ha?i bi?n vi tang ?i?n", chi?n tranh loa?n la?c...Th?y Ng V?n Tin b?i h?i xu?c ??ng n la?i nh??ng ky? ??c x?a c?? t??i ro?i trong ng... Ti b?ng nh?? ba?i th? "H?I H??NG NG?U TH?" cu?a Ha? Chi Tr??ng:

Thi?u ti?u ly gia lo ??i h?i
H??ng m v c?i m?n mao t?i
Nhi ??ng t??ng ki?n b?t t??ng th?c
Ti?u v?n khch tng h x? lai.

BA?N DI?CH:

"Khi ?i tre?, lu?c v? gia?
Gio?ng qu khng ??i to?c ?a? kha?c bao
Tre? con th?y la? ra cha?o
Ho?i r??ng: Kha?ch ?? n?i na?o ??n ?y?"

alt

Chu?ng ti theo Th?y v? th?m c?n nha? x?a va? vi?ng ph?n m? gia t?c. Th?t ch??ng th? na?o qun ma?nh ??t qu h??ng, n?i chn nhau c??t r?n cu?a mi?nh...

alt

Th?y Ng V?n Tin vi?ng ph?n m? gia t?c

Bu?i tr?a, chu?ng ti ????c Pho?ng Gia?o Du?c huy?n Tha?p M???i ti?p ?o?n r?t tro?ng thi? va? thn ti?nh. Anh Tr?n V?n L?p, Tr???ng pho?ng Gia?o du?c huy?n Tha?p M???i co?n kha? tre?, r?t vui khi ng T? H?ng (t??c Tr??ng Nam Th??ng) ?a? n la?i nh??ng ky? ni?m cu?a ng t?? nh??ng n?m 1960, khi t?p k?t tr?? v?, ?a? g??n bo? v??i Gia?o du?c Khu Ta?m, cu?ng bi?t bao n ti?nh v??i nh??ng con ng???i la?m Gia?o Du?c trong Kha?ng chi?n ta?i b?ng bi?n ??ng Tha?p...

alt

Anh Tr?n V?n L?p, Tr???ng pho?ng GD Tha?p M???i (bn pha?i) ti?p ?oa?n ta?i V?n pho?ng

alt

Anh H? Ti?nh Tm, CCB E207

alt

B??a c?m thn m?t cu?ng ca?n b? Pho?ng Gia?o Du?c Tha?p M???i

Bu?i chi?u, chu?ng ti la?i ????c anh Tr?n Lm, nguyn Tr???ng pho?ng Gia?o Du?c Tha?p M???i d?n chu?ng ti ?i th?m khu di ti?ch Go? Tha?p, m?t vu?ng ??m ???c ca?c di chi? cu?a n?n v?n minh ?c Eo, cu?ng nh??ng d?u ti?ch cu?a v??ng qu?c Phu? Nam... Tn go?i vu?ng na?y la? Tha?p M???i, ho??c ??ng Tha?p, cu?ng co? th? b??i x?a kia co? ca?i tha?p 10 t?ng ????c d??ng ln ta?i n?i na?y...

alt

T?? tra?i qua: Anh Tr?n Lm, nguyn Tr???ng pho?ng GD&DT Tha?p M???i, ng Tr??ng Nam Th??ng, nguyn Gia?m ??c S?? GD&DT Ti?n Giang, th?y Ng V?n Tin, Nguy?n Ma?nh Bi?nh, H? Ti?nh Tm

alt

Tr???c ??n th?? cu? Vo? Duy D??ng (Thin H? D??ng) va? Nguy?n T?n Ki?u (??c Binh Ki?u)

alt

alt

Bn n?n tha?p c? thu?c "V?n minh ?c Eo."..

alt

Ph? ti?ch V??ng qu?c Phu? Nam

alt

Anh H? Ti?nh Tm ?ang ta?c nghi?p

alt

Tha?ng 01/1960, Tha?p M???i T?ngbi? qun va? dn Khu Ta?m ?a?nh s?p

N?m 1957, M? - Di?m xy d?ng thp M??i T?ng ? G Thp, x M? Ha, lm ?i quan st trung tm ??ng Thp M??i (?nh bn tra?i). ?y la? Vi?n vo?ng ?a?i co? th? quan sa?t toa?n vu?ng r?n ??ng Tha?p va? nhi?n th?u t??i t?n bin gi??i Campuchia.

??n cu?i n?m 1959, Ki?n Phong ? s? d?ng l?c l??ng v? trang k?t h?p v?i chi b? ??ng pht ??ng qu?n chng lin t?c n?i d?y t?n cng ??ch, di?t 7 ??n, gi?i phng hon ton 7 x, ph banh 9 khu gom dn, di?t v b?t hng tr?m tn ??ch, thu 300 sng, ?nh s?p thp m??i t?ng. ? h?u h?t cc x cn l?i trong t?nh, t? ?p, lin gia b? gi?i tn, t? x b? bao vy trong ??n. Cu?c n?i d?y ? m? ra ??a bn c?n c? r?ng l?n lin hon t? M? An, Cao Lnh ln ??n bin gi?i Campuchia.

Cng v?i Ki?n Phong, ? Ki?n T??ng, l?c l??ng v? trang v chi b? ??ng pht ??ng qu?n chng t?n cng ??ch lin t?c, m?nh m?. Ngy 16 thng 11 n?m 1959, Ti?u ?on 504 c?a t?nh di?t 3 ??n: ng T?n, ? Bin, Ma Ren. Qu?n chng ? nhi?u x n?i d?y di?t c n, ph th? km k?p, gi?i tn b? my t?, ch? ?p, lin gia v cc t? ch?c ?on ng? ha qu?n chng c?a ??ch, ginh quy?n lm ch? trn di?n r?ng, n?i li?n cc vng.

alt

ng Tr??ng Nam Th??ng ?ang gi??i thi?u v? ph? ti?ch Tha?p M???i T?ng, nay ?a? tha?nh??ng b tng c?t the?p n??m cho?ng tr? bn n?n tha?p cu?...

alt

D???i chn m? cu? ??c Binh Ki?u

Sau khi th?m khu di ti?ch Go? Tha?p, chu?ng ti tr?? v? qua?n Coffe "SNG TR?NG", c? ng?i cu?a gia ?i?nh anh Tr?n Lm cu?ng tro? chuy?n va? th???ng th??c Coffe bn b?n sng th?t thanh bi?nh...

alt

V?? ch?ng anh Tr?n Lm chu? qua?n Coffe Sng Tr?ng

alt

va? con ga?i anh Tr?n Lm

Co?n nhi?u chuy?n ?? tm ti?nh, nh?ng chu?ng ti ?a?nh ta?m chia tay v??i Tha?p M???i ?? v? Nga? Sa?u, My? Trung, thu?c huy?n Ca?i Be?, Ti?n Giang ?? ghi hi?nh ke?o n??ng chi?u s??p l??n...

alt

Ba?n ?? huy?n Tha?p M???i, v??i n?i cu?a sa?u con knh (Nga? Sa?u) ti?p gia?p v??i Ti?n Giang

alt

M?t go?c cu?a "Nga? Sa?u"

alt

Va? ?y: Nha?nh knh 28 hi?n ho?a...

alt

T?? Nga? Sa?u nhi?n qua ?p Ch?...

alt

Bu?i chi?u th?t thanh bi?nh khi chu?ng ti t??i ta?i n?i na?y...

alt

T???ng ?a?i Chi?n th??ng Nga? Sa?u B??ng L?ng s??ng v??n ln hin ngang d???i tr??i chi?u...

alt

Va? ?y la? ba?ng thuy?t minh d???i chn t???ng ?a?i (khng co? tn E24, d?n vi? chu? cng ?a?nh chi?m c?n c?? na?y va?o 11/3/1975...)

alt

Ma?nh Bi?nh chu?p t?m hi?nh (ch? ?? t?? ??ng), ky? ni?m thm m?t l?n v? Nga? Sa?u...

D???i ?y, m??i ca?c ba?n ca?m nh?n m?t tri?ch ?oa?n ma? Ma?nh Bi?nh d??ng tr???c ?? t??ng ring th?y Ng V?n Tin (co?n nhi?u t? li?u kha?c ma? MB va? HTT ?a? l?u tr?? ?? ??a va?o phim ta?i li?u ma? chu?ng ti ?ang th??c hi?n).

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9YuBIy3tamQ


Ba?i va? hi?nh a?nh:Nguy?n Ma?nh Bi?nh

BÌNH LUẬN  

 
0 #1 ?nh chnhLnh SV 12-01-2014 10:11
Trích dẫn
 

Viết Bình Luận

Security code
Chọn từ khác

chi em phu nu, game, game, tin game, kgamevn, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, suc khoe doi song, game thoi trang hay 2014, choi game dua xe hay, ban sung hay, tin tuc, xem phim, game mien phi, game hay nhat