gototopgototop

huy_hieu_doan_tncs_hcm WELLCOME TO TRUNG ?ON E207
Back BI VI?T Bi vi?t v? E207 L?ch s? truy?n th?ng TRUY?N THNG TRUNG ?ON 207 - QK 8

TM T?T TRUY?N TH?NG TRUNG ?ON 207

2

1

3

9


??u n?m 1970, b?n Lon Non ? Kampuchea ??o chnh Vua Xi Ha Nc v tr? thnh l?c l??ng thn M?. Qun ??i M? k?t h?p v?i qun ng?y Si Gn v b?n LonNon m? tr?n cn ?ng D??ng hng tiu di?t c? quan ??u no c?a ta ?ang ??ng chn ? bin gi?i Vi?t Nam - Kampuchea. Do yu c?u ph?i m? r?ng ??a bn chi?n tr??ng. Thng 07/1970 Qun ?y trung ??ng quy?t ??nh thnh l?p Trung ?on 207 tr?c thu?c Qun Khu C40 v?i 03 c? quan ???c bin ch? ??y ?? g?m Tham m?u, Chnh tr?, H?u c?n v 03 Ti?u ?on b? binh (Ti?u ?on 1, Ti?u ?on 2 v Ti?u ?on 3) v 09 ??i ??i tr?c thu?c g?m:

- ??i ??i 16 (c?i 82 ly)

- ??i ??i 17 (?KZ 75)

- ??i ??i 18 (12,7 ly)

- ??i ??i 19 (Cng binh)

- ??i ??i 20 (Thng tin)

- ??i ??i 21 (Trinh st)

- ??i ??i 22 (V?n t?i)

- ??i ??i 23 (Qun Y)

- ??i ??i 25 (??c cng)

Tr?n m? mn

Thng 8 n?m 1970 Trung ?on t? ch?c ?nh tr?n m? mn t?i th? x Cng Png Thm, tiu di?t ton b? qun ng?y Lon Non t?i ?y v ch?n ?nh qun ti?p vi?n ng?y Si Gn t?i Cng Png Thmo, gi? v?ng m?t vng gi?i phng trn qu?c l? 06 Kampuchea.

N?m 1970 ??u n?m 1971 n?m trong ??i hnh qun khu C40, Trung ?on ? tham gia 02 chi?n d?ch l?n l : ChenLa 01v Chen La 02. Trung ?on cng v?i cc ??n v? b?n tiu di?t nhi?u ti?u ?on qun ng?y Si gn v ng?y Lon Non, gi?i phng m?t vng ??t ?ai r?ng l?n t? Ba Khom ??n T?ng C?c, Xi Cumt?o bn ??p cho qun Gi?i Phng p st chi?n tr??ng mi?n Nam.

Thng 9/1972 Trung ?on ti?p t?c tham gia chi?n d?ch S? Ri 2.

Lo?i kh?i vng chi?n ??u 18 ti?u ?on Lon Non, gi?i phng hon ton th? tr?n Cng Png Tr? Bc - m?t th? tr?n l?n c?a t?nh Pry Ving, cch Th? ? Phnm Pnh kho?ng 90 km - ?y l m?t m?c tiu quan tr?ng trn qu?c l? 1. Trung ?on bao vy, tiu di?t v b?t g?n 02 ti?u ?on qun ng?y Si gn thu?c lin ?on bi?t ??ng 41 ?? d xu?ng phum Chm (thu?c t?nh Pry Ving).

Sau khi hon thnh nhi?m v? ? chi?n tr??ng Kampuchea, Trung ?on chnh th?c ???c tr? v? tr?c thu?c Qun khu 8 v ???c giao nhi?m v? th?c su xu?ng chi?n tr??ng mi?n Nam, vng ven bin gi?i t?nh Ki?n Phong (nay l T?nh ??ng Thp)

Thng 10/1972

Trung ?on s? d?ng ??i ??i ??c cng ?nh tr?n m? mn tiu di?t ton b? qun ??ch ? ??n G Bi x Tn H? C? huy?n H?ng Ng? (nay l huy?n Tn H?ng ??ng Thp). Sau ? Trung ?on t?p trung l?c l??ng ?nh cng m?t lc 3 ??n: Cy Me thu?c ?p Chi Mi, Ci X? thu?c ?p Thm Bua v Ci Ci. Gi?i phng hon ton x Tn Thnh (H?ng ng?). Ti?p t?c pht huy th?ng l?i ti?n ?nh cc ??n Thng Bnh, C Vng, C?u Ti?u, C?u ??i, C?u Vn M??ng Knh.

?? t?o thnh hnh th? chi?n l??c da beo tr??c khi Hi?p ??nh Pari d? ki?n s? ???c k k?t vo ngy 31/10/1972, Trung ??ng c?c v B? t? l?nh Mi?n quy?t ??nh ??a cc ??n v? ch? l?c th?c su xu?ng chi?n tr??ng. Qun khu 8 giao nhi?m v? cho Trung ?on ph?i h?p v?i ??a ph??ng qun H?ng Ng?, nhanh chng tri?n khai l?c l??ng v??t sng Ti?n ?nh chi?m c lao Long Khnh, Long Trung, Long Thu?n.

?m 26/10/1972 Trung ?on ???c s? h? tr? c?a huy?n H?ng Ng? ? s? d?ng hng tr?m xu?ng my, t?c rng v??t sng ?? b? ln ?nh chi?m cc x c lao Long Khnh, Long Thu?n gi?i gip, b?c hng ton b? lnh b?o an, dn v? thu hng tr?m sng cc lo?i.

Tuy nhin ??n 31/10/1972 k? ??ch ? l?t l?ng khng k Hi?p ??nh Pari. Lc ny m?t tnh hu?ng ngoi d? ki?n ? x?y ra: Qun ta ch? chu?n b? c 4 ngy chi?n ??u nn g?o v ??n ??u ? h?t. ??ch t?p trung l?c l??ng, huy ??ng 3 s? ?on (7,9,21) k?t h?p khng qun, h?i qun bao vy ?? qun vo ?nh gip l c v?i qun ta. Cu?c chi?n khng cn s?c gi?a ta v ??ch ? di?n ra v cng c li?t, B? ??i ph?i ngm mnh d??i n??c su?t ngy ?m. Thi?u ??n, thi?u g?o nh?ng sau 05 ngy ?m Trung ?on ? tiu di?t h?n 700 tn ??ch lm b? th??ng hng tr?m tn khc. Nh?ng t?n th?t c?a Trung ?on c?ng v cng to l?n trong m?t tr?n chi?n khng cn s?c ny. Nhi?u ??ng ch ? d?ng c?m chi?n ??u ??n vin ??n cu?i cng, ho?c chia ?i l?u ??n v?i qun ??ch, hy sinh ??n gi?t mu cu?i cng khng cho ??ch b?t.

??u n?m 1973 sau khi ???c c?ng c?, b? sung thm qun s? Trung ?on nhanh chng tri?n khai l?c l??ng ?nh chi?m m?t lo?t cc ??n b?t trn sng S? Th??ng, S? H? nh? ??n Gim Xp, C?u Mu?ng gi?i phng 4 x T? Th??ng (Th??ng Th?i Ti?n, Th??ng Th?i H?u, Th??ng Ph??c, Th??ng L?c) c?a huy?n Hng Ng?.

B? th?t b?i n?ng n? trn chi?n tr??ng bu?c ??ch ph?i k k?t Hi?p ??nh Pari vo ngy 27/01/1973.

Thng 10 n?m 1973 Trung ?on nh?n nhi?m v? b m?t lu?n su xu?ng ??ng Thp M??i ?? chu?n b? l?c l??ng cho cho ma kh 1974, thnh l?p s? ?on 8 v ?nh c?n c? ng su, ng t? Thanh M?. Tuy nhin cu?c hnh qun t? bin gi?i Kampuchea v??t sng Vm C? Ty xu?ng ?p ? Bin x Th?nh Ph??c huy?n M?c Ho th b? l?. ??ch t? ch?c qun ch?n ?nh, ??n v? b? thi?t h?i v t?n th?t l?n v? qun s? nn ph?i d?ng l?i c?ng c? v t?p trung qun. S? cn l?i b? xung cho Trung ?on 24 Anh hng.

??u n?m 1974 Trung ?on ???c b? sung thm qun s? ?i?u ??ng v? thnh l?p S? ?on 8. Trung ?on ? ?nh tr?n ??u tin trong ??i hnh S? ?on v chi?n th?ng vang d?i. Tiu di?t v b?t s?ng 02 ti?u ?on ??ch t?i ng 6 (nay l x Ph ?i?n) huy?n Thp M??i. Pht huy th?ng l?i, Trung ?on ti?p t?c ?nh ??n Thanh M?, gi?i phng x Thanh M? (Thp M??i), ti?n ?nh ??n 9 Cai, ??n G?y C? ?en, ??n X?o Mu?ng, ??n Ci S?n, ??n B V?ng (Ki?n V?n).w.w. T?o ra m?t vng gi?i phng r?ng l?n v ??a ton b? ??i hnh Trung ?on v? ??ng chn trn kinh Ci Ln thu?c huy?n Ci B t?nh ??nh T??ng v kinh N??c M?m (T?nh ki?n Phong).

Nh?ng ??a danh m cn b?, chi?n s? Trung ?on ??ng chn v mi mi kh?c ghi trn vng ??ng Thp M??i, ci ni c?a phong tro cch m?ng t?nh Ki?n Phong (nay l T?nh ??ng Thp) nh?: kinh Nguy?n V?n Ti?p, kinh D??ng v?n D??ng, kinh Sng Phn, kinh Ph??c Xuyn, kinh 61, kinh Cng S?, kinh Khng Chi?n, kinh Nh?t, Nh, Ba, kinh Bi, kinh M?i Nhp, kinh Ch l, kinh Ci Ln, kinh N??c M?m, V??n chu?i 307C?ng nh? bi?t bao nh?ng b M, ng??i anh, ng??i ch? ? t?ng ?m b?c c?u mang, che ch? cn b? chi?n s? Trung ?on trong su?t nh?ng n?m thng chi?n ??u t?i ?y nh?: m M??i Ngi, m Su Ph?ng, m N?m ho?c ch? Su Ha, ch? Ba Nguy?t, anh Ba Thnh, Ba Mnh, t Lam ??c bi?t l b con nhn dn ?p G M?, Ging C Mu?i x Tn Thnh l c? s? c?a Ti?u ?on 2 ? h?t lng v b? ??i.

Trong chi?n d?ch H? Ch Minh, cng v?i cc ??n v? trong s? ?on 8, Trung ?on ???c giao nhi?m v? nhanh chng pht tri?n l?c l??ng ?nh chi?m Qu?c l? 4 (nay l Qu?c l? 1) chia c?t khng cho ??ch v? ?ng c?u Si gn c?ng khng cho chng rt ch?y co c?m v? mi?n ty.

Sau khi nh?n ???c nhi?m v?. Trung ?on ? tri?n khai ?nh ??ch t?i M? Ph??c Ty (Cai L?y) m? ???ng hnh qun th?n t?c su?t ?m 29/04/1975 ?nh chi?m c?n c? pho binh Long ??nh. Sng ngy 30/04/1975 ?nh chi?m c?n c? ??ng Tm (M? Tho). Ngy 01/5/1975 gi?i gip ton b? S? ?on 7 c?a qun ??ch trong c?n c? ??ng Tm, gp ph?n cng ton qun gi?i phng hon ton mi?n Nam th?ng nh?t ??t n??c.

T? ngy thnh l?p thng 7/1970 ??n 30/4/1975 Trung ?on ? ?nh hng ngn tr?n l?n nh?, tiu di?t hng ngn tn ??ch, b?t s?ng hng tr?m tn, thu hng tr?m t?n v? kh. Trung ?on ? ???c t?ng th??ng hng tr?m hun ch??ng chi?n cng cc lo?i cho t?p th? v c nhn. ??c bi?t Trung ?on vinh d? ???c Nh n??c trao t?ng 8 ch? vng:

TRUNG D?NG KIN C??NG LU?N SU ?NH CH?C

Sau gi?i phng Trung ?on ???c giao nhi?m v? ??ng chn ? hai t?nh ??ng Thp v An Giang ?? lm nhi?m v? qun qu?n, b?o v? chnh quy?n Cch m?ng.

Trong qu trnh truy qut b?n tn qun Trung ?on ? b?t nhi?u tn c n cn l?n tr?n thu nhi?u sng ??n, ch?t n?, t? ch?c m? 02 tr?i c?i hu?n, h?c t?p c?i t?o cho h?n 800 s? quan c?p y c?a ch? ?? c? s?m gic ng?, ti?p thu ???c ch? tr??ng chnh sch c?a ??ng v nh n??c, nhanh chng tr? v? ha nh?p v?i gia ?nh v x h?i.

Cu?i n?m 1976 Trung ?on chuy?n su vo ??ng Thp M??i lm kinh t?, v?a tr?ng la, v?a xy d?ng l?c l??ng b?o v? bin gi?i. Lc ny Trung ?on ???c b? sung 2.400 thanh nin c?a t?nh ??ng Thp l?c l??ng ny l th? h? th? 2 v c?ng l l?c l??ng nng c?t c?a Trung ?on trong nhi?m v? b?o v? bin gi?i ph Ty Nam c?a 2 T?nh ??ng Thp v Long An.

Trong cu?c chi?n tranh bin gi?i Ty Nam Trung ?on ? tham gia ?nh ??ch trn tuy?n bin gi?i c?a cc t?nh Long An, ??ng Thp, An GiangGp ph?n b?o v? nhn dn, b?o v? T? qu?c.

N?m 1977 v?a chi?n ??u v?a lm kinh t? Trung don ? khai hoang ???c 650.000 ht ta ??t hoang ?? tr?ng la ? hai huy?n M?c Ho, V?nh H?ng ?ng gp m?t ph?n l?n l??ng th?c cho Qun Khu 9 v B? qu?c phng nh?ng n?m ??u gi?i phng. N?m 1978 ??ng b?ng sng c?u Long ch?u m?t tr?n l? l?n ch?a t?ng c trong l?ch s?, nhn dn g?p r?t nhi?u kh kh?n v? ??i s?ng, tuy nhin trung ?on ? d? tr? ???c m?t l??ng l?n l??ng th?c nh? tr?ng la nn ? k?p th?i c?u ?i cho nhn dn, gi?i quy?t vi?c lm cho hng ngn lao ??ng t? cc t?nh B?n Tre, Tr Vinh, Sc Tr?ng, H?u Giang n n ko v? g?t la cho Trung ?on.

Trong qu trnh v?a chi?n ??u v?a xy d?ng Trung ?on khng qun ?o t?o ??i ng? k? th?a, ??n nay nhi?u ??ng ch ? tr??ng thnh v ?ang ??m nhi?m nhi?u ch?c v? quan tr?ng trong ??ng, Chnh quy?n, Qun ??i. Nhi?u ??ng ch l Ti?n s?, Th?c s?, Bc s?, K? s?, T??ng l?nh...

Do hon thnh xu?t s?c nhi?m v? nn cu?i n?m 1977 ??u n?m1978 Trung ?on 207 ? vinh d? ???c ?n 2 ??ngch ??i t??ng Hong V?n Thi v Chu Huy Mn v? th?m ??n v?.

Cu?i n?m 1978 do yu c?u nhi?m v?, Trung ?on 207 chia lm 2 b? ph?n: m?t n?a ? l?i lm kinh t? v?i tn g?i l ?on 622, cn m?t n?a thnh l?p trung ?on 1 S? ?on 8 ?i lm Ngh?a v? qu?c t? ? Kampuchea. D lm vi?c g th cn b? chi?n s? trung ?on 207 v?n nu cao tinh th?n v ph?m ch?t anh b? ??i C? H?, hon thnh xu?t s?c nhi?mv? ???c giao.

Nh? l?i nh?ng b??c tr??ng thnh c?a Trung ?on trong nh?ng n?m thng ho hng, ??y gian kh? c li?t, chng ta khng kh?i b?i h?i xc ??ng t??ng nh? l?i bi?t bao b?n chi?n ??u, nh?ng ??ng ??i ? hy sinh anh d?ng trn qu h??ng ??ng Thp, Long An, An Giang. S? hy sinh c?a nh?ng Anh hng Li?t s? ? gp ph?n xy d?ng Trang s? vng c?a Trung ?on.

Tr??c truy?n th?ng oai hng c?a Trung ?on, chng ta nguy?n s? cng nhau xy d?ng ??t n??c ngy cng V?n minh, Giu ??p, ?m no, H?nh phc.

BAN LL CCB

Trung ?on 207

BÌNH LUẬN  

 
0 #10 Tm m? litVi V?n Nam 01-09-2017 09:05
Trích dẫn
 
 
0 #9 tm m? li?t s?Nguy?n Quang Chinh 18-01-2016 20:23
Trích dẫn
 
 
0 #8 Tm M? i?t s?Tr?n ??c Ti?n 01-09-2015 15:06
Trích dẫn
 
 
0 #7 thong tin LS Hoang van Tnhpham van thong c25 18-08-2015 14:35
Trích dẫn
 
 
0 #6 Cng nhau tm m? li?t s?V? Trung Kin 18-08-2015 10:07
Trích dẫn
 
 
0 #5 Tm m? litHong Th? H?ng Hu? 17-08-2015 21:39
Trích dẫn
 
 
0 #4 Tm m? li?t s?Nguy?n Th? Huy?n 14-05-2015 14:03
Trích dẫn
 
 
+1 #3 Cho b?n Nguy?n Ng?c Minh TrangV? Trung Kin CCb trung ?on 207 24-09-2014 21:30
Trích dẫn
 
 
0 #2 H?i th?c m?cNguy?n Ng?c Minh Trang 24-09-2014 21:02
Trích dẫn
 
 
0 #1 Can tim dong doi - c23f ban thong tinNguyen xuan trong 21-02-2014 22:42
Tim chi Van chi Tien chiTuyet truoc kia cac chi cung don vi em don vi C23f ban thong tin QK8 anhTy dai doi truong anh Anh chinh tri vien biet cac chi que ben tre hien nay. Cac chi nhan duoc tin hay goi cho em so TD 0974989650
Trích dẫn
 

Viết Bình Luận

Security code
Chọn từ khác

chi em phu nu, game, game, tin game, kgamevn, tin game thu, suc khoe tong hop, gamek, tin game hay, tin game, game viet nam, game, game, game thu viet, chi em phu nu, game, game hay, tin moi, suc khoe doi song, game thoi trang hay 2014, choi game dua xe hay, ban sung hay, tin tuc, xem phim, game mien phi, game hay nhat